เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

  1. ตรวจสอบและวิเคราะห์วัตถุดิบ เช่น ปูน , ทราย , หิน ,( Caiciam , Lily ), เคมี
  2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล สินค้าระหว่างการผลิตตลอดจนถึงอนุมัติ Lot การผลิต
  3. ทดสอบสินค้าตัวอย่าง เพื่อหาข้อมูลเปรียบเทียบ
  4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล สินค้ารับคืนจากร้านค้า โครงการที่สั่งสินค้าแล้วมีปัญหารวมถึงกองเก็บเกินเวลากำหนด
  5. แจ้งผล การทดสอบสินค้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  6. สาธิต สินค้า แก่ลูกค้า ที่หน่วยงาน

อายุ:                         25 ปีขึ้นไป

เพศ:                         ชาย

การศึกษา:                ปวช. – ปริญญาตรี

ประสบการณ์:           มีประสบการณ์  อย่างน้อย 1 ปี