ผู้จัดการแผนก R&D

  1. การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Targets Identification)
  2. วิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามการใช้งาน
  3. ประชุมวางแผนการทำงาน ในแผนก
  4. สรุปผล และอัพเดทผลทดสอบอย่างต่อเนื่อง
  5. ประสานงาน กับหน่วยงานภายใน และภายนอก เรื่องส่งการทดสอบ เพื่อ ออกใบเซอร์ ลูกค้าเพื่อช่วยส่งเสริมการปฎิบัติงาน ในกรณี ส่งเสริมงานทดสอบ
  6. สาธิต สินค้า แก่ลูกค้า ที่หน่วยงาน
  7. จัดหาวัตถุดิบ เช่นทราย เคมี เป็น แหล่งทางเลือก

อายุ:                         25 ปีขึ้นไป

เพศ:                         ชายหรือหญิง

การศึกษา:                ปริญญาตรี

ประสบการณ์:           มีประสบการณ์  อย่างน้อย 1 ปี