บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดย บริษัท ยูบิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรุ่นบุกเบิกของคนไทย มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใช้ในงานก่อสร้างมากกว่า 20 ปี โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล เพื่อผลิตปูนสำเร็จรูป คอนกรีตถุง ปูนพิเศษเฉพาะงานและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “ตราผึ้ง”

“ปูนสำเร็จรูป ตราผึ้ง” ได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่สำเร็จรูปและหลากหลายให้เหมาะกับงานก่อสร้างของไทย ทั้งในเรื่องสภาพภูมิอากาศ ความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย โดยโรงงาน บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงจากอเมริกาและยุโรป เพื่อควบคุมการผลิตทั้งระบบด้วยคอมพิวเตอร์ Programmable Logic Control ซึ่งออกแบบและติดตั้งโดยวิศวกรจากแคนาดา เป็นโรงงานแห่งแรก ที่ขบวนการผลิตเริ่มจากการอบทรายด้วยเตาอบที่ทันสมัย ทำให้ทรายไม่มีความชื้นที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการแข็งตัวของปูน การร่อนทรายคัดขนาดด้วยเครื่องร่อนประสิทธิภาพสูง ละเอียดและแม่นยำ สามารถแยกเกรดทรายที่ละเอียดเล็กจนถึงหินขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้การผลิตครอบคลุมสินค้าปูนสำเร็จรูปทุกชนิดไปจนถึงคอนกรีตถุงและสินค้าพิเศษต่างๆ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ

  • ISO 9001 : 2015
  • อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
  • มาตรฐาน มอก.
  • รางวัล SMEs ดีเด่น 4 ปีซ้อน (2559 – 2563)

วิสัยทัศน์องค์กร (Vision)

“มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตปูนสำเร็จรูปและเคมีภัณฑ์ ชั้นนำของไทย ที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานสากล”

พันธกิจองค์กร (Mission)

  • พัฒนาองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างตลาดใหม่และกลุ่มลูกค้าใหม่
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เป็นไปตามความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ค่านิยมองค์กร (Value)