Project Description

กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์ C1

ปูนกาวคุณภาพสูง มีระยะเวลาปรับกระเบื้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 20 นาที ตามมาตรฐานสากล (EN-C1) เหมาะสำหรับ ติดกระเบื้อง เซรามิค โมเสกแกรนิต หินอ่อนและอื่นๆ

มีคุณสมบัติยึดเกาะแน่นพิเศษกับทุกพื้นผิว มีความลื่น, ยืดหดตัวน้อย ระยะเวลาแห้งตัวพอดี

การใช้งาน   อัตราส่วน 1 ถุง ( 20 กก.) ต่อน้ำ 5.4 – 6.0 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน   ประมาณ   5 – 6 ตร.ม.   ต่อ 20 กก.  หรือ ประมาณ 10 -12 ตร.ม. ต่อ 40 กก. (ความหนา 3 – 5 มม.)

การบรรจุ    20  กิโลกรัม

"sende</p