Project Description

คอนกรีตถุง เบอร์ 400 GP

ใช้เทพื้น เททับหลัง เสาเอ็นของอิฐก่อหรือคอนกรีตบล็อก และงานคอนกรีตทั่วไป

กำลังอัด                   220 + 20 KSC. (28 วัน) ทรงกระบอก

การใช้งาน                 คอนกรีตถุง (50 กก.)  ต่อน้ำ 4 – 5 ลิตร 

พื้นที่การใช้งาน        1 ถุง (50 กิโลกรัม)  จะผสมเป็นคอนกรีตได้  20-22 ลิตร   หรือ  ประมาณ 45-50 ถุง ต่อ  1 ลบ.ม.

การบรรจุ                  50  กิโลกรัม