Project Description

กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์บอนด์  เบอร์ 320 และ 320 G 

กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์บอนด์ เบอร์ 320 ตราผึ้ง ใช้งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ แกรนิต หินอ่อน มีการยึดเกาะสูง ติดแน่นกับผิวคอนกรีต ผนังปูนฉาบและผนังก่อได้ดี ยืดหดตัวน้อย ใช้งานสะดวก ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หากต้องการ  การยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ งานปูบนไม้อัด โครงสร้างคอนกรีตหรือปูทับกระเบื้องเก่า ควรเลือกใช้กาวซีเมนต์ ซุปเปอร์บอนด์ เบอร์ 320 G

การใช้งาน                 อัตราส่วน 1 ถุง ( 20 กก.) ต่อน้ำไม่เกิน 5 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน        ประมาณ   5 – 6 ตร.ม.   ต่อ 20 กก.  หรือ ประมาณ 10 -12 ตร.ม. ต่อ 40 กก. (ความหนา 3 – 5 มม.)

การบรรจุ                    20  กิโลกรัม