Project Description

ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง

เบอร์ 135 / 135F

ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง เบอร์ 135/ 135 F  ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ซิลิก้าฟูมและเคมี สามารถรับกำลังอัดได้เร็วและสูง  สามารถใช้กับงานโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง เบอร์ 135 ปราศจากสารพิษ ไม่มีคลอไรด์ที่เป็นอันตรายต่อเหล็กเสริม  เฉพาะเบอร์ 135 Fจะมีส่วนผสมของ Cellulose Fiber

การใช้งาน                 อัตราส่วนผสม 1 ถุง  25 กก. ผสมน้ำ 3.5 4.5 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน        ประมาณ 2 ตารางเมตร ต่อ  1 ถุง (25 กก.) หนา 10 มม.

การบรรจุ                  25  กิโลกรัม

"sende</p