Project Description

ปูนฉาบแต่งผิวตราผึ้ง เบอร์ 123 / 123 L

ปูนฉาบแต่งผิวตราผึ้ง เบอร์ 123 และเบอร์ 123 L เหมาะสำหรับ งานฉาบผนังคอนกรีตทั่วไป, แผ่นผนังคอนกรีต, ฉาบแต่งผิวคอนกรีต ผิวคอนกรีตที่มีฟองอากาศ ที่ต้องการผิวฉาบบาง 1 – 6 มม. ฉาบชั้นเดียวหรือฉาบหลายชั้นก็ได้เบอร์ 123 จะมีสีเทาเข้มและมีสัดส่วนผสมที่ละเอียด

การใช้งาน                 ปูนฉาบแต่งผิว  1 ถุง ( 25 กก.) ต่อน้ำ  67 ลิตร 

พื้นที่การใช้งาน        ประมาณ  13-17 ตร.ม. ต่อ 25 กก. (ที่ความหนาเฉลี่ย 1 มม.)

การบรรจุ                  25  กิโลกรัม