Project Description

อะควาปลั๊ก (ซีเมนต์อุดรอยรั่ว)

ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดซ่อมรอยรั่วหรือรอยแตกร้าวใน โครงสร้างคอนกรีต  ยารอบท่อน้ำ  อุดรอยรั่วได้ขณะน้ำไหล  แข็งตัวใน 3 – 5 นาที

การใช้งาน 25 กก. ผสมน้ำ 4.1  ลิตร   ได้ปริมาตร 13.4 ลิตร

การบรรจุ  25 กก./ ถุง